Regulamin obowiązuje od 02-11-2016

Sklep internetowy www.swiatfilcu.pl, działający pod adresem, www.swiatfilcu.pl prowadzony jest przez: RAD-BUT z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy ul. Dworzec Główny 6, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 8781357504, nr regon 871559260

§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie swiatfilcu.pl Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.swiatfilcu.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna/sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa wyżej. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: - wyboru zamawianych towarów lub usług, - wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura - wyboru sposobu płatności. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientom.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

§ 2 Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem obsługi klienta w formie pisemnej (mailowo) radbut1@gmail.com bądź telefonicznie.

§ 3 Ceny towarów.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie www.swiatfilcu.pl podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i informacji dotyczących kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4 Czas realizacji zamówienia i dostawa.

Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, DPD, DHL,INPOST, . Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu 24h. W skrajnych przypadkach, wysyłka w ciągu 72h . Towar wysyłany jest w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) pomijając  dni ustawowo wolne od pracy. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera , sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 5 Formy płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia - przelew bankowy, przelew elektroniczny lub system szybkich przelewów tj. "Przelewy 24 oraz karty płatnicze MasterCard i Visa których  operatorem  jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

§ 6 Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze jednego zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

§ 7 Reklamacje.

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: RAD-BUT ul. Dworzec Główny 6 87-410 Kowalewo Pomorskie Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym w załączniku pod regulaminem. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem! Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 8 Zwrot należności Klientom.

Nadpłaty. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli Klient dokonał przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem e-mail na adres radbut1@gmail.com - sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu: - nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2, - nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie, - nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru.

2.W tym celu konsument  powinien bez podania jakiejkolwiek przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres mail radbut1@gmail.com lub listownie  na adres siedziby firmy Rad-But Barbara Hinc Ul.Dworzec Główny 6 87-410 Kowalewo Pomorskie oraz zwrócić na w/w adres.

3.Zwracany towar musi być kompletny, nieuszkodzony i nie posiadający żadnych śladów użytkowania.

4.Sklep dokonuje zwrotu należności tylko za zakupiony towar, nie uwzględniając kosztów przesyłek.

5.Za zwrot zakupionego towaru koszty przesyłki ponosi konsument, lub za wyjątkiem uzgodnionym przez obie strony e-mailowo.

§ 10 Dane osobowe.

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Rad-But oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi  zmianami .) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 11 Postanowienia końcowe.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Rad-But. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.swiatfilcu.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to: Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.swiatfilcu.pl Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02-11-2016r.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.